فصلنامه سرامیک ایران- اخبار نشریه
پایان نامه تحصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

از کلیه دانشجویان سرامیک که در سال 1394 و 1395در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از پایان نامه خود دفاع نموده اند درخواست می شود فایل word چکیده پایان نامه خود را با درج عنوان و اساتید راهنما و محل تحصیل به آدرس پست الکترونیکی انجمن سرامیک ارسال نمایند تا در فصلنامه سرامیک در بخش پایان نامه های تحصیلی آورده شود. ( info@icers.ir)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سرامیک ایران:
http://jicers.ir/find.php?item=1.43.20.fa
برگشت به اصل مطلب