فصلنامه سرامیک ایران- COPE
COPE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/5 | 
تبعیت نشریات فارسی زبان در کمیته COPE
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سرامیک ایران:
http://jicers.ir/find.php?item=1.83.65.fa
برگشت به اصل مطلب