:: جلد 2، شماره 34 - ( 2-1392 ) ::
جلد 2 شماره 34 صفحات 85-90 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت و بررسی ویژگی های نانو الیاف بورات آلومینیوم
مهرشاد مقرون، روح الله مهدی نواز اقدم، محمدعلی فقیهی ثانی، سعید شاخصی، کیوان شعبانی
چکیده:   (5541 مشاهده)
در این تح قیق، با استفاده از مواد او لیه استات آلو مینی وم پ ای دار شده با اس ید بو ری ک و و با ب هکارگیری روش الکترو ری سی 1 ، نانو ا لی اف بورات آلو مینی وم با (PVP) پل یوینیل پیرولیدون با موف قی ت تو لی د ش د. خواص ساختا ری و Al18B4O ساختار مو لایتی با ساختار ش یمیایی 33 طی فسنجی مادون قرمز ،(SEM) مورفولوژیکی نانو ا لیاف تو لید شده توسط میکروسکوپ الکترو نی مورد بحث و برر سی قرار گرفت. نتایج ب هدست (XRD) و پراش اشعه ایکس (FT-IR) تبدیل فو ریه آمده نشان م یدهد که در شر ایط مختلف عم لی ات حرارت ی، ماده او لی ه رفتاره ای مورفولو ژیکی و ساختاری متف اوتی را از خود نشان م یدهد، ب دین صورت که با افز ایش دما شکل ساختا ری نانو ا لیاف بورات آلو مینیوم ب ا ساختار مو لایتی از حالت صاف و یکدست ب هصورت تس بیحی ت غییر شکل یافته ، و و بدون Al18B4O همچنین بورات آلو مینیوم با ساختار مو لایتی ب سیار خالص با ساختار ش یمیایی 33 هیچ ناخالصی، با بالا بردن دما تولید م یگردد.
واژه‌های کلیدی: ساختار مولایتی.، FT-IR، کلمات کلیدی: بورات آلومینیوم، روش الکتروریسی
متن کامل [PDF 1071 kb]   (1086 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۸ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۸ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۸


XML     Printجلد 2، شماره 34 - ( 2-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها