Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Iranian Ceramic Society

فصلنامه سرامیک ایرانVolume 3, Number 51 (2017-12)


بررسی ساخت دندان های ترمیمی با پایه زیرکونیا درجهت افزایش ترانسلوسنسی
بررسی ساخت دندان های ترمیمی با پایه زیرکونیا درجهت افزایش ترانسلوسنسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر استفاده از دمای سرد در فرآیند سل- ژل بر سنتز نانو کامپوزیت CeO2-TiO2
اثر استفاده از دمای سرد در فرآیند سل- ژل بر سنتز نانو کامپوزیت CeO2-TiO2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنتز نانو کاربید سیلیسیم با استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی
سنتز نانو کاربید سیلیسیم با استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید ظروف شیشه ای با وزن فوق سبک
تولید ظروف شیشه ای با وزن فوق سبک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پلیمرهای معدنی دوستدار محیط زیست و کاربرد آن ها در دنیای امروزه
مروری بر پلیمرهای معدنی دوستدار محیط زیست و کاربرد آن ها در دنیای امروزه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر انواع نانوساختارهای نیترید آلومینیوم و روش های مختلف سنتز این نانوساختارها
مروری بر انواع نانوساختارهای نیترید آلومینیوم و روش های مختلف سنتز این نانوساختارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles